Unverified Commit a097ec99 authored by Yamagishi Kazutoshi's avatar Yamagishi Kazutoshi Committed by GitHub

Run `i18n-tasks normalize` (#16208)

* Run `i18n-tasks normalize`

* Fix consistent interpolations

* fix
parent d279666b
......@@ -1305,7 +1305,7 @@ gd:
terms:
body_html: '<h2>Poileasaidh prìobhaideachd</h2> <h3 id="collect">Dè am fiosrachadh a chruinnicheas sinn?</h3> <ul> <li><em>Fiosrachadh bunasach a’ cunntais</em>: Ma chlàraicheas tu leis an fhrithealaiche seo, dh’fhaoidte gun dèid iarraidh ort gun cuir thu a-steach ainm-cleachdaiche, seòladh puist-d agus facal-faire. Faodaidh tu barrachd fiosrachaidh a chur ris a’ phròifil agad ma thogras tu, can ainm-taisbeanaidh agus teacsa mu do dhèidhinn agus dealbhan pròifile ’s banna-chinn a luchdadh suas. Thèid an t-ainm-cleachdaiche, an t-ainm-taisbeanaidh, an teacsa mu do dhèidhinn agus dealbhan na pròifile ’s a bhanna-chinn a shealltainn gu poblach an-còmhnaidh.</li> <li><em>Postaichean, luchd-leantainn agus fiosrachadh poblach eile</em>: Tha liosta nan daoine air a leanas tu poblach mar a tha i dhan luchd-leantainn agad. Nuair a chuireas tu a-null teachdaireachd, thèid an t-àm ’s an ceann-latha a stòradh cho math ris an aplacaid leis an do chuir thu am foirm a-null. Faodaidh ceanglachain meadhain a bhith am broinn teachdaireachdan, can dealbhan no videothan. Tha postaichean poblach agus postaichean falaichte o liostaichean ri ’m faighinn gu poblach. Nuair a bhrosnaicheas tu post air a’ phròifil agad, ’s e fiosrachadh poblach a tha sin cuideachd. Thèid na postaichean agad a lìbhrigeadh dhan luchd-leantainn agad agus is ciall dha seo gun dèid an lìbhrigeadh gu frithealaichean eile aig amannan is gun dèid lethbhreacan dhiubh a stòradh thall. Nuair a sguabas tu às post, thèid sin a lìbhrigeadh dhan luchd-leantainn agad cuideachd. Tha ath-bhlogachadh no dèanamh annsachd de phost eile poblach an-còmhnaidh.</li> <li><em>Postaichean dìreach is dhan luchd-leantainn a-mhàin</em>: Thèid a h-uile post a stòradh ’s a phròiseasadh air an fhrithealaiche. Thèid na postaichean dhan luchd-leantainn a-mhàin a lìbhrigeadh dhan luchd-leantainn agad agus dhan luchd-chleachdaidh a chaidh iomradh a dhèanamh orra sa phost. Thèid postaichean dìreach a lìbhrigeadh dhan luchd-chleachdaidh a chaidh iomradh a dhèanamh orra sa phost a-mhàin. Is ciall dha seo gun dèid an lìbhrigeadh gu frithealaichean eile aig amannan is gun dèid lethbhreacan dhiubh a stòradh thall. sinn ar dìcheall gun cuingich sinn an t-inntrigeadh dha na postaichean air na daoine a fhuair ùghdarrachadh dhaibh ach dh’fhaoidte nach dèan frithealaichean eile seo. Mar sin dheth, tha e cudromach gun doir thu sùil air na frithealaichean dhan a bhuineas an luchd-leantainn agad. Faodaidh tu roghainn a chur air no dheth a leigeas leat aontachadh ri luchd-leantainn ùra no an diùltadh a làimh. <em>Thoir an aire gum faic rianairean an fhrithealaiche agus frithealaiche sam bith a gheibh am fiosrachadh na teachdaireachdan dhen leithid</em> agus gur urrainn dha na faightearan glacaidhean-sgrìn no lethbhreacan dhiubh a dhèanamh no an cho-roinneadh air dòighean eile. <em>Na co-roinn fiosrachadh cunnartach air Mastodon idir.</em></li> <li><em>IPan is meata-dàta eile</em>: Nuair a thu clàradh a-steach, clàraidh sinn an seòladh IP on a rinn thu clàradh a-steach cuide ri ainm aplacaid a’ bhrabhsair agad. Bidh a h-uile seisean clàraidh a-steach ri làimh dhut airson an lèirmheas agus an cùl-ghairm sna roghainnean. Thèid an seòladh IP as ùire a chleachd thu a stòradh suas ri 12 mhìos. Faodaidh sinn cuideachd logaichean an fhrithealaiche a chumail a ghabhas a-steach seòladh IP aig a h-uile iarrtas dhan fhrithealaiche againn.</li> </ul> <hr class="spacer" /> <h3 id="use">Dè na h-adhbharan air an cleachd sinn am fiosrachadh agad?</h3> <p>Seo na dòighean air an cleachd sinn fiosrachadh sam bith a chruinnich sinn uat ma dh’fhaoidte:</p> <ul> <li>Airson bun-ghleusan Mhastodon a lìbhrigeadh. Chan urrainn dhut eadar-ghnìomh a ghabhail le susbaint càich no an t-susbaint agad fhèin a phostadh ach nuair a bhios tu air do chlàradh a-steach. Mar eisimpleir, faodaidh tu leantainn air càch ach am faic thu na postaichean aca còmhla air loidhne-ama pearsanaichte na dachaigh agad.</li> <li>Airson cuideachadh le maorsainneachd na coimhearsnachd, can airson coimeas a dhèanamh eadar an seòladh IP agad ri feadhainn eile feuch am mothaich sinn do sheachnadh toirmisg no briseadh eile nan riaghailtean.</li> <li>Faodaidh sinn an seòladh puist-d agad a chleachdadh airson fiosrachadh no brathan mu eadar-ghnìomhan a ghabh càch leis an t-susbaint agad no teachdaireachdan a chur thugad, airson freagairt ri ceasnachaidhean agus/no iarrtasan no ceistean eile.</li> </ul> <hr class="spacer" /> <h3 id="protect">Ciamar a dhìonas sinn am fiosrachadh agad?</h3> <p>Cuiridh sinn iomadh gleus tèarainteachd an sàs ach an glèidheadh sinn sàbhailteachd an fhiosrachaidh phearsanta agad nuair a chuireas tu gin a-steach, nuair a chuireas tu a-null e no nuair a thu inntrigeadh air. Am measg gleusan eile, thèid seisean a’ bhrabhsair agad cuide ris an trafaig eadar na h-aplacaidean agad ’s an API a dhìon le SSL agus thèid hais a dhèanamh dhen fhacal-fhaire agad le algairim aon-shligheach làidir. Faodaidh tu dearbhadh dà-cheumnach a chur an comas airson barrachd tèarainteachd a chur ris an inntrigeadh dhan chunntas agad.</p> <hr class="spacer" /> <h3 id="data-retention">Dè am poileasaidh cumail dàta againn?</h3> <p>Nì sinn ar dìcheall:</p> <ul> <li>Nach cùm sinn logaidhean an fhrithealaiche sa bheil seòlaidhean IP nan iarrtasan uile dhan fhrithealaiche seo nas fhaide na 90 latha ma chumas sinn logaichean dhen leithid idir.</li> <li>Nach cùm sinn na seòlaidhean IP a tha co-cheangailte ri cleachdaichean clàraichte nas fhaide na 12 mhìos.</li> </ul> <p>’S urrainn dhut tasg-lann iarraidh dhen t-susbaint agad ’s a luchdadh a-nuas is gabhaidh seo a-staigh na postaichean, na ceanglachain meadhain, dealbh na pròifil agus dealbh a’ bhanna-chinn agad.</p> <p>’S urrainn dhut an cunntas agad a sguabadh às gu buan uair sam bith.</p> <hr class="spacer"/> <h3 id="cookies">An cleachd sinn briosgaidhean?</h3> <p>Cleachdaidh. ’S e faidhlichean beaga a tha sna briosgaidean a thar-chuireas làrach no solaraiche seirbheise gu clàr-cruaidh a’ choimpiutair agad leis a’ bhrabhsair-lìn agad (ma cheadaicheas tu sin). Bheir na briosgaidean sin comas dhan làrach gun aithnich i am brabhsair agad agus ma tha cunntas clàraichte agad, gun co-cheangail i ris a’ chunntas chlàraichte agad e.</p> <p>Cleachdaidh sinn briosgaidean airson na roghainnean agad a thuigsinn ’s a ghlèidheadh gus an tadhail thu oirnn san àm ri teachd.</p> <hr class="spacer" /> <h3 id="disclose">Am foillsich sinn fiosrachadh sam bith gu pàrtaidhean air an taobh a-muigh?</h3> <p>Cha reic, malairt no tar-chuir sinn fiosrachadh air a dh’aithnichear thu fhèin gu pàrtaidh sam bith air an taobh a-muigh. Cha ghabh seo a-staigh treas-phàrtaidhean earbsach a chuidicheas leinn le ruith na làraich againn, le obrachadh a’ ghnìomhachais againn no gus an t-seirbheis a thoirt leat cho fada ’s a dh’aontaicheas na treas-phàrtaidhean sin gun cùm iad am fiosrachadh dìomhair. Faodaidh sinn am fiosrachadh agad fhoillseachadh cuideachd nuair a bhios sinn dhen bheachd gu bheil am foillseachadh sin iomchaidh airson gèilleadh dhan lagh, poileasaidhean na làraich againn èigneachadh no na còraichean, an sealbh no an t-sàbhailteachd againn fhèin no aig càch a dhìon.</p> <p>Dh’fhaoidte gun dèid an t-susbaint phoblach agad a luchdadh a-nuas le frithealaichean eile san lìonra. Thèid na postaichean poblach agad ’s an fheadhainn dhan luchd-leantainn a-mhàin a lìbhrigeadh dha na frithealaichean far a bheil an luchd-leantainn agad a’ còmhnaidh agus thèid na teachdaireachdan dìreach a lìbhrigeadh gu frithealaichean nam faightearan nuair a bhios iad a’ còmhnaidh air frithealaiche eile.</p> <p>Nuair a dh’ùghdarraicheas tu aplacaid gun cleachd i an cunntas agad, a-rèir sgòp nan ceadan a dh’aontaicheas tu riutha, faodaidh i fiosrachadh poblach na pròifil agad, liosta na feadhna air a bhios tu a’ leantainn, an luchd-leantainn agad, na liostaichean agad, na postaichean agad uile ’s na h-annsachdan agad inntrigeadh. Chan urrainn do dh’aplacaidean an seòladh puist-d no am facal-faire agad inntrigeadh idir.</p> <hr class="spacer" /> <h3 id="children">Cleachdadh na làraich leis a’ chloinn</h3> <p>Ma tha am frithealaiche seo san Aonadh Eòrpach (AE) no san Roinn Eaconomach na h-Eòrpa (EEA): Tha an làrach, na batharan agus na seirbheisean againn uile ag amas air an fheadhainn a tha co-dhiù 16 bliadhnaichean a dh’aois. Ma tha thu nas òige na 16 bliadhnaichean a dh’aois, tha e riatanach fon GDPR (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) nach cleachd thu an làrach seo.</p> <p>Ma tha am frithealaiche seo sna Stàitean Aonaichte (SAA): Tha an làrach, na batharan agus na seirbheisean againn uile ag amas air an fheadhainn a tha co-dhiù 13 bliadhnaichean a dh’aois. Ma tha thu nas òige na 16 bliadhnaichean a dh’aois, tha e riatanach fon COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children''s Online Privacy Protection Act</a>)ha an làrach, na batharan agus na seirbheisean againn uile ag amas air an fheadhainn a tha co-dhiù 16 bliadhnaichean a dh’aois. Ma tha thu nas òige na 16 bliadhnaichean a dh’aois, tha e riatanach fon GDPR (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) nach cleachd thu an làrach seo.</p> <p>Ma tha am frithealaiche seo sna Stàitean Aonaichte (SAA): Tha an làrach, na batharan agus na seirbheisean againn uile ag amas air an fheadhainn a tha co-dhiù 13 bliadhnaichean a dh’aois. Ma tha thu nas òige na 16 bliadhnaichean a dh’aois, tha e riatanach fon COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children''s Online Privacy Protection Act</a>) nach cleachd thu an làrach seo.</p> <p>Dh’fhaoidte gu bheil am frithealaiche seo fo riatanasan lagha eile ma tha e ann an uachdranas laghail eile.</p> <hr class="spacer" /> <h3 id="changes">Atharraichean air a’ phoileasaidh phrìobhaideachd againn</h3> <p>Ma chuireas sinn romhainn am poileasaidh prìobhaideachd againn atharrachadh, postaichidh sinn na h-atharraichean dhan duilleag seo.</p> <p>Tha an sgrìobhainn seo fo cheadachas CC-BY-SA. Chaidh ùrachadh an turas mu dheireadh an t-7mh dhen Mhart 2018.</p> <p>Chaidh a fhreagarrachadh o thùs o <a href="https://github.com/discourse/discourse">phoileasaidh prìobhaideachd Discourse</a>.</p> nach cleachd thu an làrach seo.</p> <p>Dh’fhaoidte gu bheil am frithealaiche seo fo riatanasan lagha eile ma tha e ann an uachdranas laghail eile.</p> <hr class="spacer" /> <h3 id="changes">Atharraichean air a’ phoileasaidh phrìobhaideachd againn</h3> <p>Ma chuireas sinn romhainn am poileasaidh prìobhaideachd againn atharrachadh, postaichidh sinn na h-atharraichean dhan duilleag seo.</p> <p>Tha an sgrìobhainn seo fo cheadachas CC-BY-SA. Chaidh ùrachadh an turas mu dheireadh an t-7mh dhen Mhart 2018.</p> <p>Chaidh a fhreagarrachadh o thùs o <a href="https://github.com/discourse/discourse">phoileasaidh prìobhaideachd Discourse</a>.</p>
'
'
title: Teirmichean na seirbheise ⁊ poileasaidh prìobhaideachd %{instance}
themes:
contrast: Mastodon (iomsgaradh àrd)
......
......@@ -23,7 +23,7 @@ gl:
hosted_on: Mastodon aloxado en %{domain}
instance_actor_flash: 'Esta conta é un actor virtual utilizado para representar ao servidor e non a unha usuaria individual. Utilízase para propósitos de federación e non debería estar bloqueada a menos que queiras bloquear a toda a instancia, en tal caso deberías utilizar o bloqueo do dominio.
'
'
learn_more: Saber máis
privacy_policy: Política de privacidade
rules: Regras do servidor
......
......@@ -272,7 +272,7 @@ is:
create_domain_allow_html: "%{name} leyfði skýjasamband með léninu %{target}"
create_domain_block_html: "%{name} útilokaði lénið %{target}"
create_email_domain_block_html: "%{name} útilokaði póstlénið %{target}"
create_ip_block_html: "{name} útbjó reglu fyrir IP-vistfangið %{target}"
create_ip_block_html: "%{name} útbjó reglu fyrir IP-vistfangið %{target}"
create_unavailable_domain_html: "%{name} stöðvaði afhendingu til lénsins %{target}"
demote_user_html: "%{name} lækkaði notandann %{target} í tign"
destroy_announcement_html: "%{name} eyddi tilkynninguni %{target}"
......@@ -280,7 +280,7 @@ is:
destroy_domain_allow_html: "%{name} bannaði skýjasamband með léninu %{target}"
destroy_domain_block_html: "%{name} aflétti útilokun af léninu %{target}"
destroy_email_domain_block_html: "%{name} aflétti útilokun af póstléninu %{target}"
destroy_ip_block_html: "{name} eyddi reglu fyrir IP-vistfangið %{target}"
destroy_ip_block_html: "%{name} eyddi reglu fyrir IP-vistfangið %{target}"
destroy_status_html: "%{name} fjarlægði stöðufærslu frá %{target}"
destroy_unavailable_domain_html: "%{name} hóf aftur afhendingu til lénsins %{target}"
disable_2fa_user_html: "%{name} gerði kröfu um tveggja-þátta innskráningu óvirka fyrir notandann %{target}"
......@@ -290,7 +290,7 @@ is:
enable_user_html: "%{name} gerði innskráningu virka fyrir notandann %{target}"
memorialize_account_html: "%{name} breytti notandaaðgangnum %{target} í minningargreinarsíðu"
promote_user_html: "%{name} hækkaði notandann %{target} í tign"
remove_avatar_user_html: "{name} fjarlægði auðkennismynd af %{target}"
remove_avatar_user_html: "%{name} fjarlægði auðkennismynd af %{target}"
reopen_report_html: "%{name} enduropnaði kæru %{target}"
reset_password_user_html: "%{name} endurstillti lykilorð fyrir notandann %{target}"
resolve_report_html: "%{name} leysti kæru %{target}"
......@@ -300,7 +300,7 @@ is:
unassigned_report_html: "%{name} fjarlægði úthlutun af kæru %{target}"
unsensitive_account_html: "%{name} tók merkinguna viðkvæmt af myndefni frá %{target}"
unsilence_account_html: "%{name} hætti hylja notandaaðganginn %{target}"
unsuspend_account_html: "%{name} tók notandaaðganginn {target} úr bið"
unsuspend_account_html: "%{name} tók notandaaðganginn %{target} úr bið"
update_announcement_html: "%{name} uppfærði tilkynningu %{target}"
update_custom_emoji_html: "%{name} uppfærði tjáningartáknið %{target}"
update_domain_block_html: "%{name} uppfærði lénalás fyrir %{target}"
......
......@@ -23,7 +23,7 @@ sc:
hosted_on: Mastodon allogiadu in %{domain}
instance_actor_flash: 'Custu contu est un''atore virtuale impreadu pro rapresentare su pròpiu serbidore, no est un''utente individuale. Benit impreadu pro punnas de federatzione e no ddu dias dèpere blocare si non boles blocare su domìniu intreu, e in cussu casu dias dèpere impreare unu blocu de domìniu.
'
'
learn_more: Àteras informatziones
privacy_policy: Polìtica de riservadesa
rules: Règulas de su serbidore
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment